Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring Gospodarki Leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2015 r. (według stanu na 31.12.2015)

a)    zapas grubizny brutto  -  4 400  tys. m 3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 127 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

12173

Świerk

56

Modrzew

176

Jodła

224

Buk

198

Dąb

2345

Brzoza

631

Olsza

485

Topola

7

Osika

33

Jawor/klon

18

Jesion

21

Grab

114

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

1322

II kl.

2289

III kl.

3271

IV kl.

4283

V kl.

2916

VI kl.

763

VII kl.

178

VIII kl.

155

KO, KDO, BP

1306

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 •  nasion  - 3491 kg
 •  zwierzyny - 0 szt.
 •  stroiszu - 0 mp
 •  choinek - 215 szt.

e)    produkcja sadzonek - 2214 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 28 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 1978 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 6  szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

 • Obszary chronione w rezerwatach – 360,16 ha
 • Obszary chronione w parkach krajobrazowych - 0 ha
 • Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 337,23 ha
 • Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 9463,78 ha
 • Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 288,63 ha
 • Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 8203,60 ha
 • Lasy wodochronne – 3620,66 ha
 • Lasy glebochronne – 394,83 ha
 • Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 0 ha

j)      koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 13 898 tys. zł

k)    pozyskanie drewna ogółem – 68 095 tys. m3

l)     wielkość zatrudnienia ogółem – 52  etatów